Hoogbegaafdheid

In de literatuur zijn verscheidene theorieën over hoogbegaafdheid terug te vinden. Dit maakt dat er geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid bestaat en er veel onenigheid heerst over wat hoogbegaafdheid precies is. Wel komen er uit deze verschillende theoretische modellen enkele algemene tendensen naar voren. Zo wordt er bij ieder model verondersteld dat ‘intelligentie’ een multidimensionaal construct is dat het louter intellectuele overstijgt. Aanvullend wordt benadrukt dat hoogbegaafdheid meer is dan de intelligentie alleen. Naast intelligentie worden ook persoonlijkheidskenmerken vooropgesteld zoals motivatie en creativiteit. Tot slot is er de consensus dat hoogbegaafdheid geen garantie is voor succes maar dat de mate waarin het hoogbegaafd potentieel of de aanleg van een individu omgezet wordt in prestaties of vaardigheden mede afhangt van onder meer persoonsgeboden (bv. coping, temperament) en omgevingsfactoren (bv. gezinsklimaat, schools aanbod). 

Meer informatie hierover:

Wat is hoogbegaafdheid

Mythes over hoogbegaafdheid ontkracht